Gaku Shi Juku Kendo Kai

Photo Gallery

Ozawa Sensei Seminar: Kashi no ki, Ollerton. 2007
.
Gaku Shi Juku club photos